Valg af “Selvevaluering“ betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker elevernes evne til at evaluere sig selv og hinanden, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres arbejdsprocesser og læring.

 

Selvevaluering - Nøgle
I skal løbende reflektere over, i hvilken grad den planlagte læringsaktivitet giver eleverne mulighed for at planlægge og vurdere eget arbejde og revidere det på baggrund af feedback.

Oversigt

Den komplekse verden, vi har i dag, stiller krav til selvevaluerende tænkende og lærende mennesker, der kan tage ansvar for deres liv, deres arbejde og deres løbende indlæring. Det er nødvendigt, at den enkelte person følger sit eget arbejde og indarbejder feedback for at udvikle og forbedre sine resultater.

Selvevaluering understøtter også elevernes evne til at fungere på en arbejdsplads i det 21. århundrede, hvor det forventes, at man arbejder med minimal supervision, planlægger eget arbejde, designer egne produkter og indarbejder feedback til forbedring af produkterne.

Læringsaktiviteter, der giver eleverne mulighed for at opnå selvevaluerende færdigheder, skal vare så længe, at eleverne får lejlighed til at planlægge deres arbejde over tid og giver synlighed ved klare læringsmål og succeskriterier, som eleverne kan bruge til at planlægge og overvåge deres eget arbejde. Underviserne kan støtte selvevaluerende færdigheder ved at give elever, der arbejder i grupper, ansvar for at beslutte, hvem der gør hvad og på hvilket tidspunkt. I de mest ideelle læringsaktiviteter får eleverne feedback, som støtter dem på vejen mod klare læringsmål, og de får mulighed for at agere på denne feedback, så de kan forbedre deres arbejde, før opgaven er færdig.

I de fleste traditionelle klasseværelser strukturerer underviserne elevernes arbejde for dem ved at fortælle dem nøjagtigt, hvad de skal gøre, og følger samtidig op på, om det overholdes. For at skabe mulighed for, at eleverne lærer effektivt og følger deres egne fremskridt, kan underviserne i stedet arbejde med dem ved at vejlede og hjælpe dem med at tage et større ansvar for deres egen læring både som enkeltperson og i grupper.

Selvevaluering involverer en lang række færdigheder, som bliver mere sofistikerede, efterhånden som de udvikles over tid. I begyndelsen af et skoleår kan eleverne, der skal til at lære selvevaluering, have brug for mere eksplicit vejledning; med tiden kan det blive et mål for underviserne at give eleverne mere ansvar for deres egen læring.

Hvordan bruges nøglen?

I den nedenstående tekst er dimensionen “selvevaluering” inddelt i 4 niveauer og omsat til en nøgle. Denne nøgle kan bruges som et refleksionsværktøj, når man som lærer enten skal planlægge ny undervisning, hvor “Selvevaluering” skal sættes i spil, eller skal undersøge, på hvilket niveau et eksisterende undervisningsforløb er.

Hvis man skal planlægge ny undervisning, tages der udgangspunkt i spørgsmålene i venstre side af nøglen, og hvis man skal undersøge eksisterende undervisningsforløb, tages udgangspunkt i niveauerne i højre side. Nøglen findes på sidste side.

Uddybning af de forskellige niveauer

Er læringsaktiviteten langvarig?

En læringsaktivitet betragtes som langvarig, hvis eleverne arbejder med den over tid. Hvis læringsaktiviteten gennemføres i en enkelt klassetime, er der ikke tid til, at eleverne kan planlægge deres arbejdsproces, ej heller til at de kan forbedre deres arbejde gennem flere udkast. Tilstrækkelig tid er en grundlæggende forudsætning for elevernes mulighed for selvevaluering.

Planlægger eleverne deres eget arbejde?

Læringsmål definerer, hvad der skal læres i denne aktivitet, og hvordan disse mål passer med tidligere og fremtidig undervisning.

Succeskriterier er de faktorer, der bestemmer, om læringsmålene er opfyldt; dvs. bevis på elevens individuelle fremskridt og succes med læringsaktiviteten.

Når eleverne er bekendte med læringsmål og tilknyttede succeskriterier, før de gennemfører opgaven, er det muligt for dem at følge fremskridt og kvaliteten af deres eget arbejde, efterhånden som de udfører det. Underviseren kan give læringsmål og tilknyttede succeskriterier til eleverne eller lade klassen kan forhandle om læringsmål og succeskriterier sammen for at opmuntre til mere ejerskab for eleverne. En forståelse af disse faktorer tidligt i læringsaktiviteten er en anden væsentlig forudsætning for elevernes mulighed for selvevaluering.

Når eleverne planlægger deres eget arbejde, træffer de beslutning om planlægningen og de trin, de vil følge for at udføre opgaven. Planlægning af deres eget arbejde kan involvere beslutning om:

HVORDAN: Eleverne kan opdele en kompleks opgave i mere enkle underopgaver eller vælge, hvilke værktøjer de vil bruge.

HVORNÅR: Eleverne laver en plan for deres arbejde og opstiller midlertidige deadlines.

HVEM: En gruppe elever beslutter, hvordan de vil fordele opgaverne blandt sig.

HVOR: Eleverne beslutter, hvilke dele af arbejdet der skal udføres inden for eller uden for skolen eller skoletiden.

Hvis en opgave er langvarig, og eleverne får detaljerede instrukser og tidsrammer, får de ikke lejlighed for at planlægge deres eget arbejde. Hvis eleverne træffer beslutninger om mindre aspekter i opgaverne, betragtes det ikke som planlægning af deres eget arbejde.

Har eleverne mulighed for at revidere deres arbejde på baggrund af feedback?

Eleverne har mulighed for at revidere deres arbejde på baggrund af feedback, når feedbacken gives og bruges eksplicit til at forbedre arbejdet, før det fremlægges eller afsluttes.

Feedback kan gives af underviseren eller af klassekammeraterne. Eleverne kan også få lejlighed til at revidere deres arbejde ved selvrefleksion.

Feedback kan have afgørende indflydelse på forbedring af læring. Effektiv feedback hjælper eleverne med at forbedre den aktuelle præstation og præstationsmålene. Der skal mere til end blot ros; kommentarer som ”godt lavet” eller ”fremragende arbejde” bidrager ikke ret meget til elevernes forståelse af, hvad der udgør et fremragende stykke arbejde.

Effektiv feedback:

  • Fortæller præcis, hvad eleven har gjort godt og giver specifik vejledning til, hvordan eleven kan komme videre med egen læring.
  • Hænger direkte sammen med undervisningsmål og mestringsmål.
  • Hjælper eleven med at være mere opmærksom på fremskridt på læringsvejen.
  • Fører til refleksion og planlægning af næste skridt.